ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือสัญญา...

- บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
- บันทึกข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
-

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มด้านภาษี...

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ...

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มอื่นๆ...

-คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร
-หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชี-ผู้สอบบัญชี...

-แบบส.บช5 แบบแจ้งการทำบัญชี
-แบบส.บช5ข แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
- >> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ-ห้างหุ้นส่วนฯ...

- ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
...

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มร้านค้า-ทะเบียนพาณิชย์...

- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
- แบบคำร้องทั่...

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด...

- หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข
-

>> ดูทั้งหมดคลิก

แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด...

- บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
- บอจ.3...

>> ดูทั้งหมดคลิก

เกี่ยวกับบัญชี

MORE

บัญชีเดี่ยว-บัญชีคู่


สำหรับคนที่ไม่รู้บัญชี การมานั่งจดบันทึกข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก คนส่วนใหญ่บันทึกข้อมูลโดยการจดๆ ไว้ ในสมุดพกเพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่า ได้ทำอะไร กับใคร ด้วยจำนวนเท่าไร พอสองสามวันที ก็จะนั่งดูทีว่า ได้รับอะไรมาบ้าง จ่ายอะไรไปบ้าง เสร็จแล้วก็มานั่งขีดฆ่ารายการที่ไม่ใช้ออก จากนั้นก็จะไม่หันกลับมาดูข้อมูลในอดีตอีกเล...

>> อ่านต่อคลิก

ประวัติความเป็นมาของ

MORE

C.C.S Group บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด
บริการดี มีน้ำใจ ให้บริการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์กร
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัท ซี.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซี.ซี.เอส.ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ตามลำดับ บริษัทฯ มีพนักงานที่มากด้วยความสามารถในการให้บริการ ทางด้าน FINGER SCAN (เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วม...

>> อ่านต่อคลิก

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือสัญญา


- บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
- บันทึกข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
- บันทึกรับสภาพหนี้
- สัญญากู้ยืมเงิน
- สัญญาค้ำประกัน
- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- สัญญาจ้างขนส่ง
- ส...

แบบฟอร์มด้านภาษี


- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- อากรแสตมป์
- เลขประจำตั...

แบบฟอร์มอื่นๆ


-คำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร
-หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
-ส.บช.1 คำขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น
-ส.บช.2 แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
-ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงิน
-ส.บช.4 คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
-สสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท
-

แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชี-ผู้สอบบัญชี


-แบบส.บช5 แบบแจ้งการทำบัญชี
-แบบส.บช5ข แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
-แบบส.บช.6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

แบบฟอร์มการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ-ห้างหุ้นส่วนฯ


- ลช.1 คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- ลช.2 รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- ลช.3 รายการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- ลช.5 รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
- ลช.6 รายละเอียดสมุดบัญชีพร้อมเอกสารทั้งหลาย ห้างหุ้นส่วน/บริษัท...

แบบฟอร์มร้านค้า-ทะเบียนพาณิชย์


- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
- แบบคำร้องทั่วไป
- หนังสือมอบอำนาจ(พาณิชย์)

แบบฟอร์มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด


- หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข
- แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
- แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
- แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
- แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม
-

แบบฟอร์มสำหรับบริษัทจำกัด


- บอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
- บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
- บอจ.4 แบบจดทะเบียนแก้ไข
- บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
- แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม
- แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธ...

12/42 หมู่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 Hotline Tel. 02-525-4177-80 Fax.02-525-4177- 80 ต่อ 111 Email : ccsfuture@gmail.com
© 2012 CCS INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved